Danmarks vision: Et fremtidssikret sundhedsvæsen med fokus på sikkerhed og effektivitet

Danmarks hospitaler undergår massive forandringer i disse år. Danmark har afsat et budget på 6,4 milliarder euro til at optimere og skabe en mere sammenhængende patientbehandling, forbedre patientsikkerheden, opnå større effektivitet og højne plejekvaliteten på tværs af alle landets hospitaler. Indkøb af avanceret teknologi er en central del af projektet.

Inden for det seneste årti har det danske sundhedsvæsen gennemgået en omfattende udvidelse og omstrukturering. Efter strukturreformen i 2007 så de nuværende fem regioner dagens lys. Regionernes væsentligste opgave er sundhed og sygehusvæsnet, og efter oprettelsen påbegyndte arbejdet med systematisk planlægning og omstrukturering af landets hospitaler ud fra en række fastlagte kriterier.

Den perfekte mulighed for at opnå større automatisering af de daglige arbejdsgange

Det overordnede mål for moderniseringen af det danske sundhedsvæsen er at sikre alle landets borgerne adgang til moderne sundhedsbehandling. Dette mål skal nås gennem yderligere specialisering og ved at sikre fleksible muligheder for ændring, udvidelse eller reducering af hospitalets serviceydelser og infrastruktur, alt efter de skiftende behov inden for behandling og pleje.

Reformen forudsætter ligeledes brugen af avancerede arbejdsmetoder og nye teknologier.

Dette giver hospitalerne en oplagt mulighed for at undersøge, hvordan de kan opnå en højere automatiseringsgrad inden for de daglige arbejdsgange.

“Det siger måske nok sig selv, at et moderne sundhedsvæsen kræver moderne teknologi. Ikke desto mindre var vores hospitaler ikke længere tidssvarende, og en modernisering var derfor nødvendig,” fortæller Kjeld Møller Pedersen, professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet og medlem af byggeprojektets ekspertpanel.

I henhold til en rapport fra 2017 udgivet af sundhedsministeriet er 0,9 milliarder af det samlede budget på 6,4 milliarder øremærket til indkøb af medicinsk udstyr og ny avanceret teknologi.

Alle hospitaler har individuelle behov

Man kan ikke bare anvende en ensartet national model for moderniseringen af landets hospitaler, eftersom udgangspunktet varierer meget regionerne imellem. I den ene region er der behov for renoveringer og udvidelser, i den anden skal der bygges helt nye hospitaler.

“Disse supersygehuse er en stor udfordring”, fortæller Hanne Hansen-Nord, NewIcons salgschef i Danmark. “De nye supersygehuse bygges måske nok samtidig, men bevæger sig i forskellige retninger. Derfor har de enkelte hospitaler stadig deres egne individuelle behov og krav til automatisering af medicinhåndteringen.”

I alt er der ved at blive bygget 16 supersygehuse. Disse består af syv helt nye sygehuse og ni eksisterende hospitaler, der skal udvides og renoveres. Hvis alt går efter planen, vil alle hospitalerne være i brug i år 2025. Udover disse 16 projekter udføres der samtidig 27 andre hospitalsrelaterede byggeprojekter i samme periode.

Forbedringer for patienter og ansatte

Nye teknologiske løsninger, herunder automatisering af medicinhåndteringen, resulterer ikke kun i forbedret patientsikkerhed, men højner ligeledes arbejdssikkerheden, hvilket igen giver hospitalspersonalet mere tid til at fokusere på meningsfulde arbejdsopgaver. Lokale planlægningsprocesser har gjort det muligt at få de ansattes input undervejs.

“Ved flere af byggeprojekterne har vi gjort brug af 3D-modeller og virtual reality i kombination med fysiske modeller af de fremtidige hospitalsrum, for på den måde at vise medarbejderne de nye hospitaler og lade dem teste dem,” forklarer Kristian Taageby Nielsen, der er regionens konsulent inden for hospitalsbyggeri.

Mere tid til de vigtigste arbejdsområder gennem frigørelse af ressourcer

Hanne Hansen-Nord håber, at den store interesse i automatiseringssystemer kan udgøre et skridt på vejen til konstruktionen af et lukket system til medicinhåndtering (Closed Loop Medication – CLM) — dette er nøglen til at eliminere menneskelige fejl i medicineringsprocessen og sparer samtidig personalet tid, som de så kan bruge på deres egentlige kerneopgaver: meningsfuld og menneskelig patientpleje.

NewIcons produkter bruges i dag på tre danske hospitaler:

Det første eMED ICON elektroniske medicinskab blev installeret som testenhed på Odense Universitetshospital i 2017, og i 2018 fulgte Sydvestjysk Hospital i Esbjerg så trop. Sygehus Sønderjylland i Aabenraa deltager for øjeblikket i et pilotforsøg, det samme gælder for plejehjemmet Lundbyescentret i Aalborg.

Det elektroniske medicinskab eMED ICON er et nyttigt redskab i forhold til at understøtte hospitalernes vision om effektiv medicinhåndtering: “den rigtige medicin, den rigtige dosis, den rigtige tilføringsmetode, det rigtige tidspunkt og den rigtige patient”.

“Ifølge sygeplejerskerne har medicinskabene gjort udleveringen af medicinen lettere og mere gnidningsfrit end før, bl.a. fordi indikatorlysene giver tydelig vejledning i korrekt anvendelse. Som en anden positiv faktor blev hastigheden og sikkerheden ift. til valg af lægemidler også nævnt, forklarer NewIcons danske repræsentant, Hanne Hansen-Nord.

MERE INFORMATION

Systemer til automatisering af medicinhåndteringen som del af en kontinuerlig farmaceutisk servicekæde

Systemer til automatisering af medicinhåndteringen, som er tilsluttet hospitalets informationssystemer, muliggør et lukket medicinkredsløb, så patienterne altid får den rigtige dosis, tilført på den rigtige måde og på det rigtige tidspunkt.

Systemer til automatisering af medicinhåndteringen nedbringer forekomsten af fejlmedicineringer. I 2017* blev der f.eks. indberettet 200.000 fejlmedicineringer i Danmark.

*pro.medicin.dk. Patientsikkerhed og lægemidler.

 

Systemer til automatisering af medicinhåndtering 

  • Elektronisk medicinskab (automated dispensing cabinet - ADC) til opbevaring af medicin og medicinsk udstyr på hospitalsafdelinger
  • Blandingssystem til intravenøse antibiotika
  • Automatisk dispensersystem (automated dispensing system - ADS) til opbevaring, afhentning og emballering af medicin på sygehusapoteker

 

Supersygehuse i Danmark 

  • 7 nationale supersygehuse
  • 9 eksisterende hospitaler renoveres
  • Alle hospitalerne vil efter planen være i brug i 2025
  • Det samlede budget er på 6,4 milliarder euro

0,9 milliarder er øremærket til indkøb af medicinsk udstyr og ny avanceret teknologi.

 

Kjeld Møller Pedersen, professor

Organisation

Syddanmarks Universitet er Danmarks tredjestørste og tredjeældste universitet og har godt 30.000 studerende.

Kontaktoplysninger
www.sdu.dk

 

Kristian Taageby Nielsen, konsulent

Organisation

Regionernes interesser varetages af Danske Regioner, som er en interesseorganisation for de fem danske regioner.

Motto

Jeg kigger indad for at forstå mine fejl. Natten lærer mig at lyse op i mørket.

Kontaktoplysninger
godtsygehusbyggeri.dk

 

Hanne Hansen-Nord, salgschef

Motto

Gør en forskel, det gør livet bedre.

Kontaktoplysninger
newicon.fi/da

 

Vil du være opdateret på vores seneste nyheder? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev.